Política i estratègia d’AGPOGRAF

AGPOGRAF, S.A. estableix la seva missió com una indústria d’Arts Gràfiques, subministradora de tots els productes relacionats amb la preimpressió, impressió, acabats i tots aquells requeriments sol•licitats pel client, orientats a proporcionar un servei global d’indústria gràfica.

L’objectiu dels nostres professionals es basa en oferir i subministrar productes i serveis, d’acord amb les exigències i especificacions establertes pels propis clients. En el mateix sentit, treballem per anticipar-nos a les necessitats dels clients, amb la finalitat de poder complir amb les seves expectatives. Des de la Direcció Comercial es defineixen les estratègies i recursos a emprar per poder establir el diàleg més eficaç amb el client. L’actitud i relació envers al client és d’”escoltar”, el que contribueix a millorar les relacions amb aquest.

Tot el sistema de gestió i producció està emmarcat en un Sistema integrat de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient que aporta les directrius de funcionament, permet l’anàlisi de dades per a la presa de decisions, estant sempre orientat envers la millora contínua, en funció de les necessitats dels processos.

La relació amb els col•laboradors i proveïdors és interdependent, cerquem, els mitjans més objectius i eficients de comunicació, amb la finalitat de ser beneficiosa per a totes les parts. Mitjançant reunions anuals es marcaran acords estratègics amb els nostres col•laboradors i proveïdors. El tracte diari amb els nostres proveïdors és rigorós en quant al nostre objectiu de qualitat, però flexible i coherent amb la nostra filosofia de relacions interpersonals.

La millora i desenvolupament de les línies de fabricació i servei, es basa en un sistema de processos interrelacionats i en la informació subministrada pel sistema integrat. Aquesta informació queda plasmada, anualment, en l’informe de revisió del sistema. Els nostres processos contenen i expressen tot allò que asseguri el compliment dels requisits de qualitat, medi ambient i la cadena de custòdia en la realització de tot el mapa de processos.

El nostre personal és conscient i està personalment compromès a contribuir de la millor manera possible per aconseguir els objectius de qualitat, productivitat i vendes establerts anualment i també els objectius en matèria mediambiental. Mitjançant les reunions del Comitè del SIG, les reunions de departaments i altres fluxos de comunicació es recullen les propostes de millora i s’estableixen les accions corresponents. Potenciem el nivell de participació de tot el personal (administració i producció) donat que són els qui més coneixen les problemàtiques de cada una de les àrees.

La Política i Estratègia del sistema integrat, es comunica a tots els nivells de la organització mitjançant el lliurament per part de la direcció del sistema de gestió integrat del document present on es descriu la Política, i mitjançant reunions del Comitè amb tot el personal estratègic per a la implantació, manteniment i millora del sistema.

Els responsables de Departament coneixen en profunditat el contingut del Manual del sistema de gestió integrat en els aspectes que afecten la seva àrea de responsabilitat per dirigir i impulsar la seva aplicació. També estan implicats en la tasca de marcar els objectius dels seus processos i els respectius indicadors que permetran avaluar i aportar propostes de millora. Aquesta tasca es fa comptant amb tot el personal de l’empresa, qui també és impulsor en el disseny d’objectius i indicadors. La direcció de l’empresa s’ocupa de l’eficàcia del treball amb indicadors, i la informació obtinguda es materialitza en la recerca i aplicació d’accions de millora.

Política de formació: La qualificació del personal d’AGPOGRAF és suficient per complir amb la missió i els valors declarats. La millora de la competència del personal de l’empresa està orientada a la satisfacció de les necessitats reals dels clients, el propi personal i els col•laboradors. Per tot això, el procés de formació i promoció del personal propi és continu, com a mesura per adaptar-nos als canvis i exigències del mercat, i també com estímul per als nostres treballadors. S’aporten tots els recursos possibles per donar als aspectes formatius la importància cabdal que tenen. Es prioritza la formació en planta.

Política de prevenció: Compliment estricte de la llei de Prevenció de Riscos Laborals i la seva aplicació creativa per al millor servei als clients.

Compliment dels requisits legals i altres requisits: La integració dels sistemes de qualitat i medi ambient obliga a l’organització a complir els requisits legals a nivell de la UE, estatal, autonòmic i local

Política mediambiental: Totes les persones que treballen a l’empresa estan compromeses amb el respecte amb el medi ambient, evitant o minimitzant els impactes dels diferents aspectes ambientals. L’organització està al dia en la recerca de totes aquelles innovacions i avenços que puguin ser positius per a la protecció, conservació i sostenibilitat del sistema en l’entorn industrial. L’empresa manté i incrementa un compromís realista en política mediambiental.

Cadena de Custodia: L’organització ha implantat i certificat la cadena de custodia FSC (Forest Stewardship Council), i PEFC (Programa de reconeixement de sistemes de certificació forestal) per a garantir als nostres clients i al consumidor final del producte, que la matèria prima (paper) procedeix d’un bosc gestionat de forma responsable i amb criteris de respecte pel medi ambient. D’aquesta manera refermem encara més el nostre compromís de respecte pel Medi ambient.

L’empresa compleix amb l’aplicació de la Guia MAF 9000 per la fabricació de material d’acondicionament destinat al sector farmacèutic, incorporants els següents aspectes: S’estableix el control de la contaminació seguint l’establert en la norma ISO 14001, i un procediment i documents annexes d’inspecció i control dels materials emprats i del producte final.

Agpograf es compromet amb la realitat global en els aspectes econòmics, socials i culturals. El nostre comportament tant en les relacions internes, com amb els nostres proveïdors i clients, es basa en principis humanistes i de compromís amb la realitat del nostre entorn (econòmic, social i cultural).

La Direcció efectua periòdicament la revisió contínua del Sistema de gestió integrat (objectius, documentació, registres, processos, accions, organigrama…), amb l’objectiu que sigui l’instrument més eficaç i eficient per a la gestió de l’empresa.